Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 79 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:I.Sprzedający: Operator ARP Sp. z o.o., 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:17/03/2023
Termin ważności:24/03/2023
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Częstochowapokaż z tego samego miasta »
województwo:śląskiepokaż z tego województwa »
Opis:I.Sprzedający: Operator ARP Sp. z o.o., 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7 II.Prowadzący przetarg: Operator APR Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, ul. Koksowa nr 11 III.Forma przetargu: Przetarg ustny w drodze publicznej licytacji IV.Przedmiot przetargu ustnego: 1.Nieruchomość stanowiąca prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 36/1 obręb 302 o powierzchni 2,3166 ha (powstała z podziału działki nr 36 obręb 302, położona w Częstochowie przy ulicy Bojemskiego. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta CZ1C/00168329/9. a)Cena wywoławcza netto: 2.550.000,00 zł b)Wadium: 255.000,00 zł c)Wysokość postąpienia ustala się w wysokości 50.000,00 zł V.Nieruchomość można oglądać codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00 od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 7.04.2023 r. VI.Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie prowadzącego przetarg tj. w Częstochowie, ul. Koksowa 11, w dniu 12.04.2023 roku, o godzinie 11:00 VII.Warunkiem przystąpienia do publicznej licytacji jest wniesienie wadium w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości. VIII.Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy PKO PB nr konta: 48 1020 1013 0000 0602 0370 4335 nie później niż do dnia 11.04.2023 r. tytułem przelewu: "Przetarg ustny - działka nr 36/1" przy czym termin wpłaty rozumiany jest jako termin zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Operator ARP Sp. z o.o. IX.Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje ceny nabycia Składnika w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą w kwocie minimalnej określonej dla postąpienia w przetargu ustnym. X.Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu. XI.Wadium wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia bez naliczania odsetek. XII.Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, liczonym od dnia doręczenia uczestnikowi przetargu powiadomienia o: przybiciu oferty. XIII.Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż Nabywca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w ww. prawach do nieruchomości, jest obowiązany do zapłaty kwoty odpowiadającej cenie nabycia, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed wyznaczonym dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. XIV.Warunkiem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego jest uzyskanie przez Sprzedającego zgód korporacyjnych. XV.Nabywca obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Sprzedaży Nieruchomości Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dostępny na stronie https://operatorarp.pl/oferta-nieruchomosci/ XVI.Szczegółowe informacje dotyczące procedury przetargowej uzyskać można pod numerem telefonu: 34 323 06 54 lub 502 443 477