Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 41 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY WISKITKI pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:22/11/2022
Termin ważności:29/11/2022
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Wiskitkipokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Wiskitkipokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:BURMISTRZ MIASTA I GMINY WISKITKI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY WISKITKI NPZ.6840.5.2022.MD BURMISTRZ MIASTA I GMINY WISKITKI ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie, pow. żyrardowski ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki Miejscowość/obręb ewidencyjny Wiskitki Nr działki ewidencyjnej: 333/1 o powierzchni 1,7213 ha Rodzaje użytków: PsV 1,3039 ha, PsVI 0,4000 ha, W 0,0174 ha Księga wieczysta: PL1Z/00017846/6 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona. Możliwość podłączenia energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji. Przez działkę przebiega urządzenie infrastruktury technicznej sieć kanalizacyjna. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: działka przeznaczona jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki zgodnie z Uchwałą nr 28/XV/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 04.07.2008 r. pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, symbol planu 4MW/U. Cena wywoławcza: 2 500 000,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Zaliczka: 125 000,00 zł netto. Wynagrodzenie jednorazowe z tytułu ustanowienia służebności przesyłu: 32 400,00 zł netto. Uwagi: Zakup nieruchomości wiąże się z jednoczesnym ustanowieniem służebności przesyłu wzdłuż całej sieci kanalizacyjnej znajdującej się na działce 333/1 w strefie ochronnej o powierzchni 648 m2 na rzecz właściciela sieci Gminy Wiskitki. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), pod warunkiem, że nabywcą jest czynny podatnik VAT, a nieruchomość jest nabywana w związku z prowadzoną działalnością. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tej ceny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z poźń. zm.). Rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się dnia 26 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, pok. 9. Nieruchomość można oglądać w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. Zaliczkę należy wnieść do dnia 20 stycznia 2023 r. Zgłoszenie do udziału w rokowaniach, stanowiące załącznik do ogłoszenia, należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 20 stycznia 2023 r. Ogłoszenie o rokowaniach zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki www.wiskitki.pl, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki www.wiskitki.bip.net.pl a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki oraz na tablicy sołeckiej Sołectwa Wiskitki. Wyciąg z ogłoszenia został opublikowany w prasie o zasięgu powiatowym oraz w prasie codziennej ogólnokrajowej. Dodatkowe, szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w pok. 18, tel. (46) 854 50 21. Wiskitki, dn. 16.11.2022 r. Z up. BURMISTRZA /-/ inż. Łukasz Boczkowski ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY WISKITKI