Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 68 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Sk pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:22/06/2022
Termin ważności:29/06/2022
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:TERENY ROLNE KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Nieruchomość niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o nr: 101/12 o pow. 66,0669 ha w obrębie 0001 Grudusk, gm. Grudusk, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00024420/6 przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie. Nieruchomość objęta jest umową dzierżawy do dnia 25.05.2025 r. Cena nieruchomości - 4.810.000,00zł brutto (słownie: cztery miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych) W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudusk zatwierdzonym uchwałą nr 40/IX/2007 Rady Gminy Grudusk z dnia 05.09.2007r., część działki nr 101/12 znajduje się na terenach oznaczonych symbolami: B1MNU,U teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, R tereny rolnicze. Dla pozostałej części nieruchomości Gmina Grudusk nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grudusk zatwierdzonym uchwałą nr 209/XXXIX/2002 Rady Gminy Grudusk z dnia 22.04.2002r., pozostała część działki przeznaczona jest na cele rolne. Na podstawie art. 29 ust. 1, ustawy z dnia 19 października 1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 514 ze zm.) uprawnionym podmiotom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości. KOWR informuje, że zgodnie z art. 593-595 Kodeksu cywilnego w umowie sprzedaży zastrzeżone zostanie umowne prawo odkupu na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat licząc od dnia nabycia nieruchomości z ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej. Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz pełną treść ogłoszenia można uzyskać w siedzibie, Oddziale Terenowym KOWR w Warszawie, Plac Bankowy 2, piętro 3C pok 33 , tel. 22 531-15-48, e-mail andrzej.nizielski@kowr.gov.pl Pełna treść ogłoszenia dostępna jest poprzez wyszukiwarkę umieszczoną na stronie Głównej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR http://bip.kowr.gov.pl oraz KOWR http://www.kowr.gov.pl www.kowr.gov.pl