Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 69 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS SPZOZ W WARSZAWIE UL. POZNAŃSKA 22 OGŁASZA Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia rekrutacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Innepokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:25/11/2021
Termin ważności:02/12/2021
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SPZOZ W WARSZAWIE UL. POZNAŃSKA 22, 00 - 685 WARSZAWA, TEL: (22) 52 - 51 - 405 OGŁASZA Konkurs ofert (uzupełniający) na świadczenie usług medycznych przez kierowców - ratowników medycznych i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert. 1. Szczegółowe Warunki Konkursu i materiały informacyjne w przedmiocie konkursu, w tym projekty umów (do wglądu w Dziale Personalnym) oraz obowiązujący formularz oferty można odebrać lub zapoznać się od dnia 25.11.2021 r. do dnia 03.12.2021 r. w godzinach 08:00 - 15:00 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, Budynek Główny - I piętro, pokój nr 1.20, bądź pobrać ze strony internetowej: www.meditrans.waw.pl. 2. Termin składania ofert: do 03.12.2021 r. do godz. 9.30 w Dziale Zamówień Publicznych, Budynek Główny - I piętro, pokój nr 1.20, siedziba Zamawiającego. 3. Otwarcie ofert odbędzie się 03.12.2021 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej, Budynek Główny - I piętro. Ogłoszenie wyników odbędzie się poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.meditrans.waw.pl w zakładce "zamówienia publiczne", w terminie nie później niż do dnia 24.01.2022 r. 4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. 5. Umowy będą zawarte na okres: od daty podpisania do 01.04.2026 r. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. 7. Oferenci mają możliwość składania protestów dotyczących konkursu ofert. 8. Klauzula informacyjna RODO [zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1)] znajduje się w Rozdziale XIV Szczegółowych Warunków Konkursu. 9. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest: Michał Kupczak, tel. (22) 52-51-243, e-mail: michal.kupczak@meditrans.waw.pl Dyrektor Karol Bielski