Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 69 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Maciej Okapiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2021 r. o godz. 14:00 w sali gimnastyczne pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Sądy, Prokuratura i Więziennictwopokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:24/11/2021
Termin ważności:01/12/2021
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:II Co 741/20, KM 166/14, KM 106/15, KM 416/16, KM 641/16, KM 658/16, KM 140/18, KM 3031/18, KM 1471/19, KM 1/21 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Maciej Okapiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-12-2021 r. o godz. 14:00 w sali gimnastycznej IGB Mazovia przy ul. Kocjana Antoniego 3 w Warszawie, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 65,00 m2 przysługującego dłużnikowi: Angelika Anna Borys, położonego: 01-466 Warszawa, ul.Budy 5/41, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA z siedzibą w Warszawie (Adres spółdzielni: 01-466 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104/227 ), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00467991/8. Suma oszacowania wynosi 326 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w siedzibie kancelarii komornika, w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie 11 10201026 0000 1102 0221 3254 najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta sprawy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny przy Kocjana Antoniego 3 , sygnatura akt II Co 741/20. Nieruchomość można oglądać w dniu 03.12.2021r. o godz. 12:00 Zgodnie z przepisem art.976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.