Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 73 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO Na podstawie art. 24 a i art. 6 ust. 12, 5 i 6, art. 7, art. 9, art. 10 i ustawy w dnia 22.02.2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w se pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:10/09/2021
Termin ważności:17/09/2021
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Wołominpokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO Na podstawie art. 24 a i art. 6 ust. 12, 5 i 6, art. 7, art. 9, art. 10 i ustawy w dnia 22.02.2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2309 z późn. zm.), art. 41 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) oraz art. 10 1 art. 36, art. 49 i art. 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 24.05.2021 r., zmienionym i uzupełnionym ostatecznie w dniu 19.08.2021 r., pani Anny Sojskiej - pełnomocnik działającej w imieniu spółki PERN S.A., ul. Wyszogrodzka 133, 09 410 Płock, o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, Starosta Wołomiński zawiadamia właścicieli działek położonych na terenie gminy Klembów, o nr ew.: 447 obręb Rasztów, o nr ew.: 271, 639 obręb Kraszew Stary, (dla których brak jest numerów Księgi Wieczystej), że: 1. w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05 - 200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie znak WOS.6540.10.2021.MG, w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologicznoinżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby przewiertu HDD rurociągu DN250 pod rzeką Rządzą gm. Klembów, pow. wołomiński, woj. mazowieckie. 2. Budowa nowego odcinka rurociągu planowana jest na terenie gminy Klembów (obręb Kraszew Stary i Rasztów), w celu zmiany przebiegu trasy istniejącego rurociągu produktu naftowego. Projektowany odcinek będzie miał długość 900 m. Planowane prace mają charakter lokalny i umiejscowione są na terenie zalewowym przy rzece Rządzy. 3. Inwestycja realizowana jest w ramach tzw. specustawy naftowej tj. ustawy w dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2309 z późn. zm.). 4. Wiercenia i badania geologiczne dla inwestycji zostały zaplanowane na terenie działek nr ew. 447 i 448/11 obręb Rasztów oraz nr 271, 286, 457, 468, 624, 630 i 639 obręb Kraszew Stary, których właścicielami są osoby fizyczne. Zgodnie z art. 41 ust. 2a i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze jw., stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty. Decyzje i pisma wydawane w toku postępowań dot. zatwierdzania projektu robót geologicznych, doręcza się stronom postępowania na adres określony w ewidencji gruntów i budynków, chyba że strona poda inny adres. Zapisy art. 6 ust. 2, specustawy naftowej wskazuje, że: W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, do zawiadomienia właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania przepis art. 6 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio tzn. pozostałe strony są zawiadamiane w drodze obwieszczenia. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku. Jednocześnie wyjaśniam, że związku z art. 24a specustawy i odpowiednim zastosowaniem zapisu art. 6 ust. 1-2, starosta zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym: 1) wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na adres wskazany we wniosku; 2) właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia; 3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; 4) właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 3 pkt 24, przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza o wszczęciu postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu gminy), Starosta zawiadamia pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w starostwie i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację strategicznej inwestycji w sektorze naftowym tj. Gminie Klembów, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; 5. Pouczenie o obowiązkach nabywcy lub zbywcy, oraz skutkach niedopełnienia tych obowiązków: Zgodnie z zapisami art. 6. ust 5 i ust 6. ww. specustawy: - W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, nastąpi: zbycie własności, przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia Staroście Wołomińskiemu danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. - Niedokonanie zgłoszenia, prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania. - Nieuregulowany stan prawny nieruchomości objętych wnioskiem lub brak danych w katastrze nieruchomości pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania i doręczenia decyzji oraz zawiadomienia o jej wydaniu. - Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 6. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można zapoznać się z Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 108, w pon. w godz. 830 1630, wt.-czw. w godz. 800 1530; pt. w godz. 830 1430. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, proszę o telefoniczne ustalenie terminu wizyty - tel. 22 346 11 35. 7. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 8. Sprawa nie zostanie zakończona w terminie przewidzianym w art. 35 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Powodem niezałatwienia przedmiotowej sprawy w terminie jest jej skomplikowany charakter, wystąpienie o opinię do właściwych