Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 73 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w Zespole Zamiejscowym w Radomiu pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia rekrutacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Instytucje Finansowepokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:09/09/2021
Termin ważności:16/09/2021
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w Zespole Zamiejscowym w Radomiu I.Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria: 1.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 2.posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych; 3.ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy; 4.posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych; 5.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne. II.Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów. III. Oferty kandydatów powinny zawierać: 1.uzasadnienie przystąpienia do konkursu; 2.kwestionariusz osobowy; 3.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej; 4.odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe; 5.informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed jej złożeniem; 6.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres przewidziany w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO; 7.informację o złożeniu oświadczenia na podstawie art. 7 w Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ogłasza ponowny konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w Zespole Zamiejscowym w Radomiu I.Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria: 1.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 2.posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych; 3.ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy; 4.posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych; 5.brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne. II.Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów. III. Oferty kandydatów powinny zawierać: 1.uzasadnienie przystąpienia do konkursu; 2.kwestionariusz osobowy; 3.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej; 4.odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe; 5.informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed jej złożeniem; 6.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza zakres przewidziany w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO; 7.informację o złożeniu oświadczenia na podstawie art. 7 w związku z art. 4 pkt 34 i art. 8 pkt 33 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późn. zm.). Oferty wraz z dokumentami należy składać do godz. 1530 w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "KONKURS NA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W WARSZAWIE" pod adresem: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa. Informację na temat przetwarzania danych osobowych zamieszczono: www.bip.warszawa.rio.gov.pl/?c=64 TERMIN SKŁADANIA OFERT - 14 DNI OD DATY UKAZANIA SIĘ OGŁOSZENIA