Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 52 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Produkcja i Usługipokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:01/07/2020
Termin ważności:08/07/2020
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Mokobodypokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Syndyk masy upadłości Waldemara Podniesińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Skup i Ubój Zwierząt Handel Mięsem /w upadłości /, 08-124 Mokobody, ul. Zielona 4, zaprasza do składania ofert na nabycie w drodze pisemnego przetargu ofertowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w trybie art. 320 w związku z art. 318 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe i naprawcze /Dz.U. nr 60,poz. 535 z późn. zm./, w skład której wchodzą: 1. nieruchomość zabudowana budynkami przemysłowymi i budynkiem mieszkalnym wraz z trwałym ich wyposażeniem i infrastrukturą techniczną wchodząca w skład zakładu produkcyjnego upadłego w Mokobodach ul. Zielona 4 i 6, składająca się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1336/7 o pow. 0,0090ha, 1336/9 o pow. 0,0395ha, 1309 o pow. 0,1320ha, 1334 o pow. 0,5644ha, 1335/3 o pow. 0,4383ha, 1336/12 o pow. 0,0799ha, 1336/13 o pow. 0,3567ha, 1336/5 o pow. 0,3314ha, 1336/14 o pow. 0,0624ha i 1336/15 o pow. 0,2616ha dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1S/00102140/8; 2. nieruchomość gruntowa rolna składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1652/1 o pow. 1,7608ha, 1544 o pow. 0,2249ha, 1545 o pow. 0,2118ha, 1588 o pow. 0,0124ha, 1589 o pow. 0,8253ha, 1546 o pow. 0,3697ha, 1547 o pow. 0,2596ha, 798 o pow. 1,1579ha, 437 o pow. 1,2400ha, 436 o pow. 0,5950ha, 438/1 o pow. 0,6529ha, 72 o pow. 0,3955ha, 73 o pow. 0,2527ha, 76 o pow. 0,7697ha i 77 o pow. 0,5210ha, obręb 0011 Mokobody położone w Mokobody dla których Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1S/00066938/4; 3. nieruchomość gruntowa rolna składająca się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2 o pow. 0,5700ha obręb Osiny Górne, gmina Mokobody, powiat siedlecki dla których Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1S/00087801/8; 4. ruchomości maszyny i urządzenia znajdujące się na terenie nieruchomości opisanej w ust.1; Cena wywołania 3.320.000,- zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta dwadzieścia). Do wglądu oferentom przedstawione będą przez Syndyka operaty szacunkowe przedmiotu przetargu oraz posiadane materiały i informacje, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod nr tel. (601) 913-554. Z Regulaminem przetargu zapoznać się można w biurze Syndyka oraz w Sądzie Rejonowym w Siedlcach V Wydział Gospodarczy przy ul. Kazimierzowskiej 31A, w godz. 8.15 16.00. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty kupna przedmiotu przetargu w formie listu poleconego lub osobiście, w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem Przetarg zorganizowanej części przedsiębiorstwa Waldemar Podniesiński Skup i Ubój Zwierząt Handel Mięsem w upadłości likwidacyjnej sygn. akt V GUp 1/09 w Biurze Podawczym w Sądzie Rejonowym w Siedlcach, Wydział V Gospodarczy, 08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 31A oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania na rach. bankowy syndyka masy upadłości Waldemara Podniesińskiego - SIUZHM w upadł., w BZ WBK SA o/Warszawa nr rach.: 16 1500 1878 1218 7008 1031 0000 z dopiskiem Wadium przetarg przedsiębiorstwa Waldemar Podniesiński, w terminie do dnia 31 lipca 2020r roku. Oferta winna zawierać: imię i nazwisko lub adres firmy, określać status prawny oferenta (PESEL dla osób fizycznych lub wypis(zaświadczenie) z właściwego rejestru dla pozostałych), adres, nr NIP i REGON, oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i Regulaminem przetargu. Posiedzenie jawne w sprawie rozpoznania ofert przetargu nastąpi w dniu 13 sierpnia 2020r o godz. 14.00 w sali nr 1 budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach V Wydział Gospodarczy przy ul. Kazimierzowska 31A. Uczestnicy przetargu powiadomieni zostaną przez organizatora przetargu o wyborze oferty, bądź o zamknięciu przetargu bez wyboru oferty w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!