Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 62 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Telewizja Polska S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu, przeznaczonego na działalność gastronomiczną, położonego w budynku przy ul. Moniuszki 2/2a, w Warszawie Przedmiot
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Innepokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Innepokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:14/02/2020
Termin ważności:26/02/2020
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Telewizja Polska S.A. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu, przeznaczonego na działalność gastronomiczną, położonego w budynku przy ul. Moniuszki 2/2a, w Warszawie Przedmiot przetargu: 1. Przedmiotem niniejszego przetargu jest wynajem lokalu użytkowego o przeznaczeniu gastronomicznym wraz z wyposażeniem o powierzchni 310,82 m2. 2. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 24 miesięcy z możliwością jej przedłużenia na okres 12 miesięcy. 3. Lokal znajduje się w budynku położonym przy ul. Moniuszki 2/2a w Warszawie, który posadowiony jest na działce o numerze ewidencyjnym 13 (obręb 5-03-10), będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Telewizji Polskiej S.A., objętej księgą wieczystą nr WA4M/00166081/7, zwanego dalej Lokalem. 4. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 310,82 m2. 5. Lokal składa się z bufetu, kuchni i zaplecza kuchennego, magazynów, zaplecza socjalnego dla personelu oraz toalet. 6. Na terenie kompleksu Telewizji Polskiej S.A. obowiązuje kontrola ruchu osobowego. 7. Oględziny lokalu będą możliwe w dniach od 13.02.2020 r. do 27.02.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 11:30 oraz od 15:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr telefonu 22 547 60 10, 22 547 86 58, 22 547 76 02 w celu umożliwienia wejścia na teren Telewizji Polskiej S.A. 8. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: nieruchomosci@tvp.pl. Odpowiedzi będą udzielane w formie pisemnej. Cena wywoławcza: 1. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu stałego za najem Lokalu wynosi netto 9250 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz cena wywoławcza miesięcznego czynszu dodatkowego wynosi netto 0,5 % od miesięcznego przychodu uzyskanego z tytułu korzystania z przedmiotowego lokalu 2. Oprócz miesięcznego czynszu, Najemca opłacał będzie koszty: a) zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz energii elektrycznej - wyliczone na podstawie wskazania podliczników, zgodnie z aktualnymi stawkami, obowiązującymi u dostawców mediów, b) okresowego czyszczenia separatora tłuszczów, c) rozmów z telefonu stacjonarnego wyliczane w oparciu o bilingi. Termin składania ofert: Oferty można składać w terminie do dnia 27.02.2020 r. do godz. 12:00, na zasadach określonych w Regulaminie przetargu. Na kopercie należy umieścić informację Przetarg na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną, położonego w budynku przy ul. Moniuszki 2/2a w Warszawie oraz podać dane Oferenta. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.02.2020 r., o godz. 14:00, w sali konferencyjnej Ośrodka Administracji Telewizji Polskiej S.A., mieszczącej się na I piętrze budynku Sępólno, położonego przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie. 1. Komisja przetargowa, dokonując oceny ofert, bierze pod uwagę zaoferowaną: a) wysokość stawki czynszu stałego za 1 m2 powierzchni [zł] - waga 70 % Oferta z najwyższą stawką czynszu stałego uzyska 70 pkt. Punkty pozostałych ofert będą liczone według wzoru: stawka czynszu stałego za 1 m2 powierzchni [zł] w badanej ofercie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 70 pkt. najwyższa stawka czynszu stałego 1 m2 powierzchni [zł] spośród badanych ofert b) ceny przykładowych dań, o których mowa w Formularzu Ofertowym lit. B pkt.3 waga 20%. Oferta z najniższą sumą (tabela wiersz 11 kol.5) cen posiłków uzyska 20 pkt. Punkty pozostałych ofert będą liczone według wzoru: najniższa suma cen posiłków (tabela wiersz 11 kol.5) ------------------------------------------------------------------- x 20 pkt. suma cen posiłków badanej oferty (tabela wiersz 11 kol.5) c) wysokość stawki czynszu dodatkowego wynoszącego % od miesięcznego przychodu uzyskanego z tytułu korzystania z przedmiotowego lokalu, w wysokości nie niższej 0,5 % waga 10%. Oferta z najwyższą stawką czynszu dodatkowego uzyska 10 pkt. Punkty pozostałych ofert będą liczone według wzoru: stawka % czynszu dodatkowego w badanej ofercie -------------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt. najwyższa stawka % czynszu dodatkowego spośród badanych ofert 4. Przetarg wygra oferent, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów to Telewizja Polska S.A. dodatkowo zorganizuje aukcję w celu wyłonienia zwycięzcy. Wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie przez Oferenta, w terminie do 27.02.2020 r. do godziny 12:00 wadium w kwocie 9250,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ), przelewem na rachunek bankowy Telewizji Polskiej S.A. prowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie nr 34 1030 1508 0000 0008 1726 2384. Telewizja Polska S.A. przedstawia na stronie internetowej http://www.nieruchomosci.tvp.pl oraz udostępnia w siedzibie Spółki Regulamin Przetargu, jako integralną część Ogłoszenia oraz następujące dokumenty opisujące lokal będący przedmiotem postępowania przetargowego: Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenie Oferenta Załącznik nr 3 wzór umowy Załącznik nr 4 wyposażenie kuchni i obszarów gastronomicznych Załącznik nr 5 rzut lokalu Załącznik nr 6- wykaz powierzchni najmu

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!