Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 38 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. z siedzibą w Radomiu (26-612) ul. Żelazna 7 ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż użytkowania wieczystego n pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:06/11/2019
Termin ważności:26/11/2019
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Radompokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Lokalizacja (miasto):Radompokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:OGŁOSZENIE Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna (dalej RADPEC S.A.) w Radomiu nr 11/VIII/2019 z dnia 17.10.2019 r. podjętej na podstawie19 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu Cywilnego - art.701 i nast. (Dz.U. z 2019r. poz. 1607), Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (26-612) ul. Żelazna 7 ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą, położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha (dalej Nieruchomość) 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości składającej się z działek: a)prawa użytkowania wieczystego, tj.: - działka nr 9/186 o powierzchni 2,0020 ha wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, - działka nr 9/185 o powierzchni 2,9916 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, - działka nr 9/190 o powierzchni 0,1911 ha wg rejestru gruntów tereny przemysłowe, - działka nr 9/177 o powierzchni 5,0842 ha wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, tj. w szczególności: budynek pompowni bagrowej, budynek rozdzielni i nastawni odp., budynek dyspozytorni ciepłownictwa, budynek rozdzielni i nastawni, wieża nawęglania, budynek gospodarki olejowej, budynek główny kotłowni, budynek przesypu nr 4, budynek pompowni wody sieciowej, stacja rozdziału wody spłucznej, dwa zbiorniki stalowe ZS 360C z fundamentami, budynek usług technicznych, komin H-150 z czopuchami, most nawęglania nr 4, elektrofiltr kotła, stacja transformatorowa - wg rejestru gruntów tereny przemysłowe, - działka nr 9/96 o powierzchni 1,6252 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, - działka nr 9/150 o powierzchni 0,0222 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów tereny różne, - działka nr 9/103 o powierzchni 1,1114 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej oraz budynku, tj. wiaty magazynowej wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, - działka nr 9/104 o powierzchni 0,3210 ha droga, - działka nr 9/187 o powierzchni 0,1714 ha droga, - działka nr 9/181 o powierzchni 0,3150 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, - działka nr 9/182 o powierzchni 0,3084 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, - działka nr 9/97 o powierzchni 3,3015 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, - działka nr 9/105 o powierzchni 0,7575 ha wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, tj. w szczególności: budynek przesypu nr 3, budynek przesypu nr 2, budynek wyjściowy za budynkiem przesypu nr 3, most nawęglania nr 3, most nawęglania nr 2, tunel nr 3,tunel nr 2 - wg rejestru gruntów tereny przemysłowe, - działka nr 9/179 o powierzchni 0,6186 ha wg rejestru gruntów inne tereny zabudowane, - działka nr 9/110 o powierzchni 0,7621 ha wg rejestru gruntów inne tereny zabudowane, - działka nr 9/144 o powierzchni 0,2481 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku dyspozytorni, wg rejestru gruntów tereny przemysłowe, - działka nr 9/15 o powierzchni 0,0255 ha droga, - działka nr 16 o powierzchni 0,2148 ha wg rejestru gruntów grunty orne RIVb, RV, - działka nr 23/2 o powierzchni 0,7935 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku biurowego dla transportu kolejowego oraz bocznicy kolejowej wg rejestru gruntów tereny kolejowe, - działka nr 32 o powierzchni 0,5541 ha wg rejestru gruntów grunt orny RV, dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00044454/1. Księga nr RA1R/00044454/1 w dziale III nie zawiera wpisów aktualnych dotyczących w/w działek, nie zawiera także wpisów w dziale IV. b)Prawo własności nieruchomości, tj: - działka nr 9/115 o powierzchni 0,0691 ha wraz ze znajdującą się na niej bocznicą kolejową - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, - działka nr 9/120 o powierzchni 0,3444 ha wraz ze znajdującą się na niej bocznicą kolejową - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, - działka nr 9/116 o powierzchni 0,0945 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, - działka nr 9/121 o powierzchni 0,4750 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00071795/1. Księga nr RA1R/00071795/1 w dziale III nie zawiera wpisów aktualnych dotyczących w/w działek, nie zawiera także wpisów w dziale IV. 2. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej, kanalizacji, wody, gazu, telefonu i ciepła systemowego. Dojazd do nieruchomości z ulic Energetyków i Marii Gajl. 3. Budynki, budowle oraz urządzenia są nieużytkowane, częściowo zdewastowane w złym stanie technicznym. Wymagają generalnego remontu lub rozbiórki. 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9.400.000 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych). 5. Wadium na przetarg wynosi: 940.000 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych). 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) złożenie do dnia 27.11.2019 r. do godziny 10:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem Oferta na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha w sekretariacie RADPEC S.A. zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu, b) wpłacenie wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy RADPEC S.A. prowadzony przez Bank PEKAO S.A. w Radomiu nr 38 1240 5703 1111 0000 4902 4537 z dopiskiem przetarg na nieruchomości nieczynnej EC w rubryce tytułem w przelewie , najpóźniej w terminie składania ofert. Wpłata wadium powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. Wadium może zostać także uiszczone w formie nieodwołalnej, bezwarunkowej i nieprzenoszalnej gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze pisemne żądanie RADPEC S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ważnej nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 7. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27.11.2019 r. o godz. 10:30 w świetlicy RADPEC S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7, pokój nr 9. 8. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. 9. Regulamin przetargu, pełną treść ogłoszenia o przetargu oraz bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie http://www.radpec.com.pl 10. RADPEC S.A. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. 11. W przypadku naruszenia warunków określonych w Regulaminie przetargu, w niniejszym obwieszczeniu lub naruszenia przepisów prawa zostanie stwierdzone unieważnienie przetargu. 12. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Pani Justyna Wołczyńska, pok. nr 2, budynek 2, tel. 48 389 82 45, e-mail: nieruchomosci@radpec.com.pl Oględzin nieruchomości można dokonywać w Radomiu, ul. Energetyków / M. Gajl w dniach od 04.11.2019 r. do 15.11.2019 r. w godzinach 9:00 -13:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr telefonu 530 183 759 - z Panem Cezarym Laskowskim, Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu znajdują się na stronie internetowej RADPEC S.A. www.radpec.com.pl Zarząd RADPEC S.A.

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!