Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 115 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/25 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM KM 3305/17 pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:09/07/2018
Termin ważności:16/07/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Legionowopokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:na podstawie art. 867 kpc w zw. z art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-08-2018 r. o godz. 12:00 w kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem 05-120 Legionowo, ul.Kopernika 19, odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr. 9 w wysokości 1/25 części niewydzielonej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości: Serock, przy ul. Traugutta nr ewid. 44/4, obręb 2-02, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00042190/7. Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/25 w działce ewidencyjnej nr 44/4 o powierzchni 1086 m2. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta o długości około 198 m i szerokości około 5,5 m. Działka stanowi drogę dojazdową do działek budowlanych przy niej położonych. Powierzchnia działki jest umiarkowanie zróżnicowana, w części wschodniej utwardzona żwirem, w pozostałej części o nawierzchni gruntowej. Przez teren działki są poprowadzone sieci uzbrojenia komunalnego: energii elektrycznej i wodociągowa. W ulicy Traugutta dostępna jest również sieć kanalizacyjna i gazowa. W otoczeniu znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz grunty niezabudowane. Działka jest położona na zachodnim skraju miasta i stanowi prywatną drogę dojazdową odchodzącą od ulicy Traugutta, która jest drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. W odległości około 100 m przebiega obwodnica miasta Serocka w ciągu drogi krajowej nr 61, na której ruch jest dość intensywny, generujący hałas o średniej uciążliwości. Suma oszacowania udziału 1/25 części w ww. nieruchomości wynosi 4.900,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3.675,00 zł. W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.8.00 do godz.16.00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii Komornika: 05-120 Legionowo ul.Kopernika 19 we wtorki od godz. 9.00 do 17.00. Zgodnie z art. 867 (1) w zw. z art. 1013.6 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYSOKOŚCI 1/25 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI w try bie uproszczonym KM 3305/17 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj Zastępca Marcin Turski

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!