Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 118 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:O B W I E S Z C Z E N I E pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Nieruchomości/Developerzypokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:13/06/2018
Termin ważności:20/06/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Mławapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w sali nr 3B Sądu Rejonowego w Mławie odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr: 326, 317, 1508, 1643 o powierzchni 4,6050 ha, położone w obrębie miasta Bieżuń, oraz działki ewidencyjne nr: 412, 443 położone w miejscowości Strzeszewo o powierzchni 0,92 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 5,5250 ha. Przedmiotowa nieruchomość składa się z czterech kompleksów. Pierwszy kompleks stanowi zabudowane działki gruntu (budynek hodowli kur oraz budynek magazynowo-biurowy -działki 326 i 317) Kompleks ten położony jest przy drodze wylotowej z Bieżunia w kierunku Sieprca. Działki są ogrodzone, zagospodarowane. Drugi kompleks stanowi działkę nr 1643 -działka leśna. Trzeci kompleks -działka nr 1508 -klasy użytków IV i V. Czwarty kompleks -działki nr 412, 443 położne przy rzece Wkra - klasy użytków IV i V. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w VII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie z siedzibą w Żurominie nr PL2M/00007708/1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.020.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.515.525,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 202.070,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację przelewem na konto komornika: Bank Pekao S.A. 92 1240 2034 1111 0010 4246 5277 z opisem wadium KW PL2M/00007708/1, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta egzekucyjne można przeglądać w Sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Zgodnie z przepisem art. 976 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomośćtylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie 1Jacek Jędrzejczak

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!