Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 118 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:OGŁOSZENIE pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Produkcja i Usługipokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:12/06/2018
Termin ważności:19/06/2018
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Olszynowej 18 w Warszawie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 346 o powierzchni 473 m2 oraz budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, piętrowego, niepodpiwniczonego, z mieszkalnym poddaszem, stanowiącego skrajny segment zabudowy szeregowej, o powierzchni użytkowej 229,7 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00375185/3. UWAGA: Przedmiotowa nieruchomość nie ma prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Faktyczny dostęp do drogi publicznej odbywa się bez tytułu prawnego, poprzez działki stanowiące drogi wewnętrzne, których współwłaścicielami są osoby trzecie inne niż upadły. Dostęp do drogi publicznej nie jest również zapewniony na podstawie służebności gruntowej lub innego ograniczonego prawa rzeczowego. W budynku posadowionym na nieruchomości zameldowana jest i zamieszkuje matka Upadłego. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego Wojciecha Burkackiego, z dnia 6 grudnia 2017 roku, jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Piotra Głodka ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 17.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 418/16, w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa. Cena wywoławcza: 644.850,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 418/16 oraz dopiskiem: NIE OTWIERAĆ OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Jarosława Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piekarnia Mazowiecka Jarosław Zalewski w Warszawie i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: 1. Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL, jak również numer telefonu, pod którym można skontaktować się z oferentem. 2. Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. 3. Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winna być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. 4. Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. 5. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 6. Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. 7. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 8. Oświadczenie, iż oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży. 9. Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). 10. Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy (w tym, w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów oferenta na nabycie przedmiotu przetargu, natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów oferenta, właściwe dokumenty, które to potwierdzają). 11. W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. 12. Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty. 13. Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. 14. Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków; 15. Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków, czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 1 pkt. 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jarosława Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piekarnia Mazowiecka Jarosław Zalewski w Warszawie w upadłości w banku BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze: 49 2030 0045 1110 0000 0429 1570, z dopiskiem Przetarg sygn. akt. X GUp 418/16 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 7 sierpnia 2018 roku o godzinie 14:30, w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 - 454 Warszawa, w sali nr 119. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Pełna treść regulaminu przetargu sądowego zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy. com.pl, w zakładce licytacje. Z regulaminem przetargu można zapoznać się również w biurze syndyka lub w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 418/16, w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!