Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 127 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Agencja Mienia Wojskowego pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:14/11/2017
Termin ważności:21/11/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis: PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NR 2/ŚB/2017 NA SPRZEDAŻ RZECZY RUCHOMYCH KONCESJONOWANYCH WYCOFANYCH Z ZASOBÓW MON i MSWiA Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2017-11-28 o godz. 12.00 w Biurze Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, ul. Nowowiejska 26A, sala nr 3 (parter) 1. Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) oraz regulaminem przetargu publicznego na sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiącym załącznik do decyzji nr 41/2017 Prezesa Agencji Mienia Wojskowego z dnia 27 kwietnia 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami. 2. Do przetargu mogą przystąpić podmioty uprawnione do nabywania rzeczy ruchomych koncesjonowanych zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290). 3. Informacje dotyczące przedmiotu przetargu (rodzaj, typ, ilość, wysokość ceny wywoławczej, miejsce składowania oferowanych rzeczy ruchomych koncesjonowanych) w postaci szczegółowej oferty, stanowiącej załącznik do niniejszego obwieszczenia, są dostępne na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl w zakładce uzbrojenie, wyłącznie dla podmiotów posiadających uprawnienia jak w ust. 2. Pobranie formularza ofertowego będzie możliwe po wcześniejszym przesłaniu kopii dokumentu uprawniającego do zakupu i otrzymaniu hasła od organizatora przetargu. 4. Ofertę zakupu wybranego pakietu mienia należy składać w Biurze Prezesa AMW (pok. 22) w terminie do dnia 2017-11-28 do godz. 11.00 na wykazie formularzu ofertowym, dostępnym na stronie internetowej AMW www.amw.com.pl w zakładce uzbrojenie. Ofertę zakupu należy składać na całość mienia znajdującego się w wykazie wybranego pakietu (nie dopuszcza się ofert częściowych). Dla każdej pozycji przetargowej wybranego pakietu należy podać cenę ofertową, z których zostanie wyliczona wartość oferty dla całego pakietu. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta musi znajdować się w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, na której oferent umieszcza: nazwę oraz adres oferenta; dopisek: Przetarg nr 2/ŚB/2017 DOS AMW. 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranego pakietu. Wadium należy wnieść w pieniądzu, w walucie polskiej (PLN) przelewem na konto: Agencja Mienia Wojskowego, nr rachunku: BGK 98 1130 1017 0000 0060 0720 0019 z adnotacją: Wadium na przetarg nr 2/ŚB/2017 najpóźniej w przeddzień terminu składania ofert. Wadium uznaje się za skutecznie wniesione gdy zostało zaksięgowane na rachunku organizatora przetargu najpóźniej w przeddzień terminu składania ofert. 6. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami podanymi w pełnym obwieszczeniu o przetargu zamieszczonym na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl w zakładce uzbrojenie oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Prezesa AMW. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 314 98 83 Agencja Mienia Wojskowego ul. Nowowiejska 26A . 00-911 Warszawa tel. (22) 314 97 00 . fax: 314 99 00 www.amw.com.pl
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!