Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 120 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:Agencja Mienia Wojskowego pobierz PDF › pdf
Kategoria:Ogłoszenia upadłościowe i likwidacyjnepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Przetargpokaż z tego samego trybu »,Sprzedażpokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:17/07/2017
Termin ważności:24/07/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:PRZETARG ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Warszawie z siedzibą przy ul. Chełmżyńskiej 9, 04-247 Warszawa zainteresowana jest zakupem w 2017 r., zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych na terenie Warszawy, mieszkań z rynku pierwotnego zarówno w stanie wykończenia pod klucz bądź w stanie deweloperskim. I. Termin realizacji zakupu: nie później niż 31 grudnia 2017 roku. 1. Agencja przy wyborze oferty będzie kierowała się następującymi kryteriami: - ceną brutto sprzedaży; - terminem realizacji; - lokalizacją nieruchomości. 2. Warunkiem podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości do zasobu Agencji konieczna jest zgoda Prezesa AMW. 3. Wszczęta procedura zakupu może zostać unieważniona, na każdym etapie jej prowadzenia, przed podpisaniem umowy, bez podania przyczyny. 4. Koszty zawarcia umowy przedwstępnej i umowy ostatecznej przeniesienia własności nieruchomości ponosi oferent. II. AMW oczekuje ofert zawierających: 1. Dane dotyczące: 1) Lokalizacji; 2) Ilości oferowanych lokali; 3) Struktury i powierzchni użytkowej lokali mierzonych w świetle wyprawionych ścian, łącznej powierzchni pokoi, udziału w części wspólnej nieruchomości tj. w budynku i gruncie. AMW zainteresowana jest zakupem około 66 lokali mieszkalnych o strukturze mieszkań określonej w 10 Wytycznych nr 3/2014 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 23 grudnia 2014 r. (https://www. amw.com.pl/Komunikaty/). Preferowana struktura mieszkań: 1 pokojowe z kuchnią o powierzchni użytkowej podstawowej tj. o pow. pokoju nie mniejszej niż 16 m2, 3 pokojowe z kuchnią, 4 pokojowe z kuchnią. 2. Termin lub przewidywany termin protokolarnego przekazania lokali posiadających zaświadczenie o samodzielności lokali usytuowanych w budynkach posiadających prawomocne pozwolenie na użytkowanie: nie później niż 31 grudnia 2017 r., w przypadku lokali w standardzie wykończenia po klucz (kopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, kopia zaświadczenia samodzielności lokali - poświadczone za zgodność z oryginałem). 3. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny oferowanych nieruchomości: pełny odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, budynków, lokali, wyrys z mapy ewidencyjnej - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. 4. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. Dodatkowo należy załączyć dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie osoby/osób do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta np. ważne pełnomocnictwo, uchwałę odpowiedniego organu spółki, jeśli jest wymagana do dokonania danego rodzaju transakcji. 5. Dla ofert sprzedaży lokali w stanie wykończenia pod klucz, w przypadku ich nie wykończenia na dzień składania oferty należy przedłożyć wykaz materiałów, które zostaną użyte do wykończenia lokali i budynku zgodnie z Wytycznymi nr 3/2014 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z 23 grudnia 2014 r. (https://www.amw.com.pl/Komunikaty/) oraz podanie ceny za 1m2 wykończenia pod klucz. 6. Cenę wstępną brutto sprzedaży nieruchomości w rozbiciu na cenę: lokali mieszkalnych, balkonów, loggii, antresoli, własności gruntu (udziału w gruncie) albo prawa użytkowania wieczystego, garaży (miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym), komórek lokatorskich i udziału w częściach wspólnych budynku oraz elementy inne wycenione odrębnie. Dodatkowo należy określić cenę brutto w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. la ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 207 tj.) o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cena lokali powinna być wyliczona na podstawie powierzchni lokali zweryfikowanej w toku pomiarów powykonawczych. 7. Usytuowanie nieruchomości, w których położone są lokale mieszkalne będące przedmiotem zakupu, powinno zapewnić właściwą infrastrukturę społeczną (szkoła, handel, usługi, transport publiczny itp.), przyjazne otoczenie dla mieszkańców (minimalizację uciążliwości) oraz ogólnodostępne miejsca postojowe na terenie posesji lub w garażu. 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji technicznej. 9. Zwymiarowane rzuty lokali z określeniem powierzchni pomieszczeń. 10. Informację na temat udzielanej gwarancji na roboty konstrukcyjne, wykończeniowe oraz instalacyjne. 11. Oświadczenie dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania warunków gwarancji w szczególności w z zakresie wysokości i jego formy. 12. Oświadczenie oferenta, o zapoznaniu z Wytycznymi Prezesa WAM nr 4/2011 z 20.04.2011 r. w sprawie ustalenia procedury zakupu lokali mieszkalnych oraz Wytycznymi nr 3/2014 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie standardów lokali mieszkalnych (kwater) i opisu technicznego budynku oraz dodatkowych warunków, jakim powinny odpowiadać nowo pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne. III. W drodze zakupu AMW chce pozyskać: samodzielne lokale będące przedmiotem odrębnego prawa własności w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 tj.). 1. Preferowane będą lokale mieszkalne usytuowane w całych budynkach, bądź w dającej się wyodrębnić części budynku (np. całe klatki schodowe). 2. Budynki muszą być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 tj.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 3. Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi nr 4/2011 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia procedury zakupu lokali mieszkalnych na potrzeby Wojskowej Agencji Mieszkaniowe (https://www.amw.com.pl/Komunikaty/). Oferty należy składać do 31.07.2017 r. do godz. 09:00 Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w kancelarii w pok. 009, ul. Chełmżyńska 9, Warszawa, lub mailem na skrzynkę: warszawa@amw.com.pl Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i załączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletowanie. Do oferty należy dołączyć zestawienie w formie tabelarycznej, wg wzoru określonego na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny Warszawa (www.amw.com.pl/Komunikaty/). Wypełnioną tabelę należy dostarczyć w formie elektronicznej na ww. adres poczty elektronicznej. Osoby do kontaktu: Magdalena Nowosielska tel. (22) 326 11 18, Zofia Zienkiewicz tel. (22) 326 11 53 Oddział Regionalny w Warszawie 04-247 Warszawa ul. Chełmżyńska 9 tel.: +48 (22) 326 10 10 fax: +48 (22) 326 10 01 e-mail: warszawa@amw.com.pl www.amw.com.pl
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!