Wyszukiwarka komunikatów

W bazie dostępnych jest 83 komunikatów

Wybierz kategorię:

Wybierz tryb:

* aby wybrać kilka pozycji zaznacz je trzymając wciśnięty ctrl

pokaż komunikaty z ostatnich: dni

Komunikat

Przedmiot:AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY MIESZKAŃ NA TERENIE MIASTA KRAKOWA Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie z siedzibą przy ul. Montelupich 3, 30- pobierz PDF › pdf
Kategoria:Komunikaty i ogłoszenia pozostałepokaż z tej samej kategorii »
Tryb:Innepokaż z tego samego trybu »
Branża:Administracja (urzędy, samorządy)pokaż z tej samej branży »
Data zamieszczenia:19/06/2017
Termin ważności:26/06/2017
Siedziba Organu Zlecającego (miasto):Warszawapokaż z tego samego miasta »
województwo:mazowieckiepokaż z tego województwa »
Opis:AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY MIESZKAŃ NA TERENIE MIASTA KRAKOWA Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie z siedzibą przy ul. Montelupich 3, 30-155 Kraków, zamierza kupić w Krakowie w 2017 r., na rynku pierwotnym mieszkania trzy i czteropokojowe w stanie wykończenia pod klucz lub w stanie deweloperskim. I. Termin realizacji zakupu: nie później niż do 28 grudnia 2017 roku Przy wyborze oferty uwzględniane będą następujące kryteria: cena brutto, struktura lokali, lokalizacja nieruchomości, stan wykończenia (pod klucz/ deweloperski), termin realizacji, ilość oferowanych mieszkań. II. AMW oczekuje ofert zawierających: 1. Dane dotyczące: 1) Lokalizacji; 2) Ilości oferowanych lokali; 3) Struktury i powierzchni użytkowej lokali mierzonych w świetle wyprawionych ścian, łącznej powierzchni pokoi, udziału w części wspólnej nieruchomości tj. w budynku i gruncie. AMW zamierza kupić około 27 mieszkań trzy i czteropokojowych o strukturze mieszkań określonej w 10 Wytycznych nr 3/2014 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 23 grudnia 2014 r. (https://www. amw.com.pl/pl/amw/komunikaty/) wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórki lokatorskie) oraz miejscami postojowymi (np. w garażach wielostanowiskowych), jeżeli w ramach inwestycji nie ma odpowiedniej liczby ogólnodostępnych miejsc postojowych. 2. Termin lub przewidywany termin protokolarnego przekazania mieszkań posiadających zaświadczenie o samodzielności lokali, usytuowanych w budynkach posiadających prawomocne pozwolenie na użytkowanie: nie później niż do 28 grudnia 2017 roku. W załączeniu należy przedstawić, poświadczone za zgodność z oryginałem, kopie: ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zaświadczenia o samodzielności lokali. 3. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny oferowanych nieruchomości: pełny odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, budynków, lokali, wyrys z mapy ewidencyjnej - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. 4. Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. Dodatkowo należy załączyć dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie osoby/osób do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta np. ważne pełnomocnictwo, uchwałę odpowiedniego organu spółki, jeśli jest wymagana do dokonania danego rodzaju transakcji. 5. Dla ofert sprzedaży lokali w stanie wykończenia pod klucz, w przypadku ich nie wykończenia na dzień składania oferty, należy przedłożyć wykaz materiałów, które zostaną użyte do prac wykończeniowych w zakresie zgodnym z Wytycznymi nr 3/2014 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z 23 grudnia 2014 r. (https://www.amw.com. pl/pl/amw/komunikaty/) oraz podać cenę brutto za 1m2 wykończenia pod klucz. 6. Cenę wstępną brutto sprzedaży nieruchomości w rozbiciu na cenę: lokali mieszkalnych, prawa własności gruntu (udziału w gruncie) albo prawa użytkowania wieczystego, garaży (miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym), komórek lokatorskich i udziału w częściach wspólnych budynku. Dodatkowo należy określić cenę brutto w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. la ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 207 tj.) o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Cena lokali powinna być wyliczona na podstawie powierzchni lokali zweryfikowanej w toku pomiarów powykonawczych. 7. Lokalizacja nieruchomości, w których położone są lokale mieszkalne będące przedmiotem zakupu, powinno zapewnić właściwą infrastrukturę (szkoła, przedszkole, handel, usługi, transport publiczny itp.), przyjazne otoczenie dla mieszkańców (minimalizację uciążliwości) oraz ogólnodostępne miejsca postojowe na terenie posesji. 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji technicznej. 9. Zwymiarowane rzuty lokali z określeniem powierzchni pomieszczeń. 10. Informację na temat udzielanej gwarancji na roboty konstrukcyjne, wykończeniowe oraz instalacyjne. 11. Oświadczenie dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania warunków gwarancji w szczególności w zakresie wysokości i jego formy. 12. Oświadczenie oferenta, o zapoznaniu z Wytycznymi Prezesa WAM nr 4/2011 z 20.04.2011 r. w sprawie ustalenia procedury zakupu lokali mieszkalnych oraz Wytycznymi nr 3/2014 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie standardów lokali mieszkalnych (kwater) i opisu technicznego budynku oraz dodatkowych warunków, jakim powinny odpowiadać nowo pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne. III. W drodze zakupu AMW chce pozyskać: samodzielne lokale będące przedmiotem odrębnego prawa własności w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 tj.). 1. Preferowane będą lokale mieszkalne usytuowane w całych budynkach, bądź w dającej się wyodrębnić części budynku (np. całe klatki schodowe). 2. Preferowane będą również oferty zawierające kilka/ kilkanaście mieszkań w danej nieruchomości, a także oferty umożliwiające dokonanie zakupu w br. w stanie wykończenia pod klucz. 3. Budynki muszą być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 tj.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 4. Postępowanie będzie przeprowadzone zgodnie z Wytycznymi nr 4/2011 Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia procedury zakupu lokali mieszkalnych na potrzeby Wojskowej Agencji Mieszkaniowe, (https://www.amw.com.pl/pl/amw/komunikaty/). 5. Koszty zawarcia umowy przedwstępnej i umowy ostatecznej przeniesienia własności nieruchomości ponosi Oferent. 6. Warunkiem niezbędnym do podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości do zasobu Agencji jest zgoda Prezesa AMW. 7. Wszczęta procedura zakupu może zostać unieważniona, na każdym etapie jej prowadzenia, przed podpisaniem umowy, bez podania przyczyny. Oferty należy składać do 4.07.2017 r. do godz. 13:00 w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w kancelarii, pok. nr 15, ul. Montelupich 3 w Krakowie lub mailem na skrzynkę: krakow@amw.com.pl. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i załączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletowanie. Do oferty należy dołączyć zestawienie w formie tabelarycznej, wg wzoru określonego na stronie internetowejAgencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie (https://www.amw.com.pl/pl/amw/komunikaty/). Wypełnioną tabelę należy dostarczyć w formie elektronicznej na ww. adres poczty elektronicznej. Osoby do kontaktu: Hanna Kohut tel. (12) 411 41 00, Tomasz Nowokuński tel. (12) 411 40 80 Załączniki na stronie internetowej: 1. Wytyczne nr 3/2014 dot. standardów mieszkań. 2. Wytyczne nr 4/2011 dot. procedury zakupu mieszkań. 3. Zestawienie w formie tabelarycznej. Oddział Regionalny AMW w Krakowie 31-155 Kraków . ul. Montelupich 3 tel.: (+ 48 12) 211-40-01 . fax: (+ 48 12) 211-40-05 e-mail: marketing.krakow@amw.com.pl . www.amw.com.pl
Chcesz zamieścić komunikat lub ogłoszenie? Skontaktuj się z Biurem Reklamy:

Masz także możliwość zlecenia komunikatu lub dowolnej reklamy w swoim mieście.
Baza biur ogłoszeń w pdf

Zadaj pytanie ekspertowi

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz pytania z zakresu zamówień publicznych? Zadaj je ekspertowi!